ระบบบริการการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ภาควิชา : เธเธญเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธฅเนเธฅเธฐเธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฒเธฃ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มศ 105 Preparedness and Skill Development for ALCPT
 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่เกณฑ์มาตรฐานของกองทัพอากาศ
1(1-0-1)
มศ 101 Everyday English
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1(1-0-1)
มศ 202 English and Culture
 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
1(1-0-1)
มศ 301 English for Aviation
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน
1(1-0-1)
มศ 102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-0-3)
มศ 201 English in Society
 ภาษาอังกฤษในการเข้าสังคม
1(1-0-1)
มศ 103 Thai Usage in Communicaton
 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
2(2-0-0)
มศ 401 Military English
 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทหาร
1.5(1-0-2)
มศ 302 Radiotelephony
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการบิน
1(1-0-1)
มศ 402 English for Sustainable Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5(1-0-2)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์    10 หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับมนุษย์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 100 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2(2-0-0)
สศ 300 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-0)
สศ 200 Principles of Political Science
 หลักรัฐศาสตร์
2(2-0-0)
 1.2.2 วิชาเลือกมนุษย์และสังคมศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 405 Sociology
 สังคมวิทยา
2(2-0-0)
สศ 404 Southeast Asian Studies
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2(2-0-0)
สศ 401 Principles of Management
 หลักการบริหาร
2(2-0-0)
สศ 402 Introduction to Public Administration
 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-0)
สศ 403 Thai Studies
 ไทยศึกษา
2(2-0-0)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 201 Sport Sciences
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-0)
คต 100 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2(2-0-0)
 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 200 Physical Education - 2
 พลศึกษา - 2
1(1-0-1)
พล 300 Physical Education - 3
 พลศึกษา - 3
1(1-0-1)
พล 500 Sports Administration
 การบริหารการกีฬา
1(1-0-1)
พล 100 Physical Education - 1
 พลศึกษา - 1
1(1-0-1)
พล 400 Physical Education - 4
 พลศึกษา - 4
1(1-0-1)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    125 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    60 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ฟส 112 Physics - 2
 ฟิสิกส์ - 2
3(3-0-0)
ฟส 111 Physics - 1
 ฟิสิกส์ - 1
3(3-0-0)
ฟส 113 Physics Laboratory - 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 1
1(0-0-3)
คม 111 Chemistry - 1
 เคมี - 1
2(2-1-0)
คณ 112 Calculus - 2
 แคลคูลัส - 2
3(3-2-0)
คม 114 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1(0-0-3)
ฟส 114 Physics Laboratory - 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 2
1(0-0-3)
คณ 211 Calculus - 3
 แคลคูลัส - 3
3(3-2-0)
คณ 111 Calculus - 1
 แคลคูลัส - 1
3(3-2-0)
คม 112 Chemistry - 2
 เคมี - 2
2(2-1-0)
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คต 132 Principle of Computer programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-0-2)
วส 331 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-0)
วด 231 Materials Science for Engineers
 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร
3(3-0-0)
วก 233 Thermodynamics -1
 เทอร์โมไดนามิกส์ - 1
3(3-0-0)
วฟ 232 Fundamental of Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
3(3-0-0)
คณ 234 Statistics for Engineering
 สถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-0)
วก 231 Engineering Mechanics - 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม - 1 (สถิตศาสตร์)
3(3-0-0)
วก 235 Engineering Graphics
 กราฟิกวิศวกรรม
3(2-0-3)
 2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบินและการทหาร    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ 522 Introduction to Astronautics
 วิศวกรรมอวกาศเบื้องต้น
3(3-0-0)
วส 421 Aviation Management
 การจัดการการบิน
3(3-0-0)
วส 531 Internship
 การฝึกงานในกองทัพอากาศหรือเทียบเคียง
2(0-0-6)
วอ 321 Fundamentals of Flight
 วิศวกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-0)
วฟ 522 Network Centric Operation & Information Technology
 การปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-0)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    65 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    59 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คณ 232 Differential Equation and Matrix
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเมตริกซ์
3(3-0-0)
วส 344 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-0)
วส 451 Logistic Engineering
 วิศวกรรมโลจีสติกส์
3(3-0-0)
วส 551 Military logistics in context
 โลจีสติกส์ทางการทหาร
3(3-0-0)
วส 442 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-0)
วส 343 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-0)
วส 342 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-0)
วส 262 Workshop Practices
 การฝึกงานโรงงาน
1(0-0-3)
วส 530 Research Project
 โครงการวิจัย
4(0-0-8)
วส 555 Simulation
 การจำลองผล
3(3-0-0)
วส 453 System Engineering
 วิศวกรรมระบบ
3(3-0-0)
วส 441 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3(3-0-0)
วส 352 Ergonomics
 เออร์กอนอมิกส์
3(3-0-0)
วส 354 Computer Applications in Industrial Engineering
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-0)
วส 362 Industrial Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-0-3)
วส 552 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-0)
วส 242 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3(3-0-0)
วส 345 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-0)
วก 461 Mechanical Engineering Laboratory - 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล - 1
1(0-0-3)
วส 341 Industrial Work Study
 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0-0)
วส 452 Airport Management
 การจัดการท่าอากาศยาน
3(3-0-0)
วส 472 Seminar and Research Methodology
 สัมมนา และระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-1)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วส 533 Inventory System
 ระบบพัสดุคงคลัง
3(3-0-0)
วส 454 Project Management
 การบริหารจัดการโครงการ
3(3-0-0)
วส 535 Tool Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-0)
วส 537 Application for Research Statistics
 โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-0)
วส 456 Cost Analysis and Budgeting
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
3(3-0-0)
 3 หมวดวิชาทหาร    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บฐ 302 Flight Simulator Training
 การฝึกจำลองการบิน
1(0-0-3)
ทห 100 Basic Military Knowledge
 ความรู้ทั่วไปทางการทหาร
2(2-0-0)
ทห 400 Military Leadership Development
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางทหาร
2(2-0-0)
ผจ 300 Academic Instructor
 ครูทหาร
2(2-0-0)
ผจ 400 Introduction to Command
 การปกครองบังคับบัญชา
2(2-0-0)
ทห 500 Basic National Security and Military Role
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและบทบาททางทหาร
2(2-0-0)
ทห 200 Military History
 ประวัติศาสตร์ทางทหาร
2(2-0-0)
ทห 300 Air Power
 กำลังทางอากาศ
2(2-0-0)
ผจ 200 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2(2-0-0)
บฐ 301 Basic Aviation
 การบินเบื้องต้น
2(2-0-0)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.