ระบบบริการการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ภาควิชา : เธเธญเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน„เธŸเธŸเน‰เธฒเนเธฅเธฐเน‚เธขเธ˜เธฒ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน‚เธขเธ˜เธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มศ 102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-0-3)
มศ 105 Preparedness and Skill Development for ALCPT
 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่เกณฑ์มาตรฐานของกองทัพอากาศ
1(1-0-1)
มศ 201 English in Society
 ภาษาอังกฤษในการเข้าสังคม
1(1-0-1)
มศ 302 Radiotelephony
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการบิน
1(1-0-1)
มศ 301 English for Aviation
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน
1(1-0-1)
มศ 401 Military English
 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทหาร
1.5(1-0-2)
มศ 103 Thai Usage in Communicaton
 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
2(2-0-0)
มศ 101 Everyday English
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1(1-0-1)
มศ 202 English and Culture
 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
1(1-0-1)
มศ 402 English for Sustainable Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5(1-0-2)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์    10 หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับมนุษย์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 200 Principles of Political Science
 หลักรัฐศาสตร์
2(2-0-0)
สศ 100 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2(2-0-0)
สศ 300 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-0)
 1.2.2 วิชาเลือกมนุษย์และสังคมศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 403 Thai Studies
 ไทยศึกษา
2(2-0-0)
สศ 405 Sociology
 สังคมวิทยา
2(2-0-0)
สศ 401 Principles of Management
 หลักการบริหาร
2(2-0-0)
สศ 404 Southeast Asian Studies
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2(2-0-0)
สศ 402 Introduction to Public Administration
 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-0)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 201 Sport Sciences
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-0)
คต 100 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2(2-0-0)
 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 100 Physical Education - 1
 พลศึกษา - 1
1(1-0-1)
พล 200 Physical Education - 2
 พลศึกษา - 2
1(1-0-1)
พล 500 Sports Administration
 การบริหารการกีฬา
1(1-0-1)
พล 300 Physical Education - 3
 พลศึกษา - 3
1(1-0-1)
พล 400 Physical Education - 4
 พลศึกษา - 4
1(1-0-1)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    124 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    67 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม 114 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1(0-0-3)
ฟส 113 Physics Laboratory - 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 1
1(0-0-3)
ฟส 112 Physics - 2
 ฟิสิกส์ - 2
3(3-0-0)
คม 112 Chemistry - 2
 เคมี - 2
2(2-1-0)
คณ 211 Calculus - 3
 แคลคูลัส - 3
3(3-2-0)
ฟส 114 Physics Laboratory - 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 2
1(0-0-3)
ฟส 111 Physics - 1
 ฟิสิกส์ - 1
3(3-0-0)
คณ 111 Calculus - 1
 แคลคูลัส - 1
3(3-2-0)
คม 111 Chemistry - 1
 เคมี - 1
2(2-1-0)
คณ 112 Calculus - 2
 แคลคูลัส - 2
3(3-2-0)
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วธ 231 Engineering Mechanics - 1 (Statics)
 กลศาสตร์วิศวกรรม - 1 (สถิตศาสตร์)
3(3-0-0)
วธ 333 Hydraulics
 ไฮดรอลิกส์
3(3-0-0)
วธ 335 Hydraulics Laboratory
 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์
1(0-0-3)
วธ 232 Engineering Mechanics - 2 (Dynamics)
 กลศาสตร์วิศวกรรม - 2 (พลศาสตร์)
3(3-0-0)
วธ 337 Strength of Materials - 2
 กำลังวัสดุ - 2
3(3-0-0)
วธ 234 Strength of Materials - 1
 กำลังวัสดุ - 1
3(3-0-0)
คณ 232 Differential Equation and Matrix
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเมตริกซ์
3(3-0-0)
คต 132 Principle of Computer programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-0-2)
วธ 241 Survey Engineering
 วิศวกรรมสำรวจ
3(2-0-3)
วธ 244 Survey Camp
 ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม
0(0-0-80)
วธ 331 Engineering Graphics
 กราฟิกส์วิศวกรรม
3(2-0-3)
วธ 233 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-0)
 2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบินและการทหาร    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วธ 531 Internship
 การฝึกงานในกองทัพอากาศหรือเทียบเคียง
2(0-0-6)
วอ 522 Introduction to Astronautics
 วิศวกรรมอวกาศเบื้องต้น
3(3-0-0)
วส 421 Aviation Management
 การจัดการการบิน
3(3-0-0)
วฟ 522 Network Centric Operation & Information Technology
 การปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-0)
วอ 321 Fundamentals of Flight
 วิศวกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-0)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    57 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วธ 242 Route Survey
 การสำรวจเส้นทาง
3(2-0-3)
วธ 431 Soil Mechanics
 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-0)
วธ 332 Hydraulic Engineering
 วิศวกรรมไฮดรอลิกส์
3(3-0-0)
วธ 474 Seminar
 สัมมนา และระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-1)
วธ 239 Geology Camp
 ปฏิบัติการสำรวจทางธรณีวิทยาภาคสนาม
0(0-0-24)
วส 442 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-0)
วธ 237 Material Testing Laboratory
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-0-3)
วธ 434 Foundation Engineering
 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-0)
วธ 435 Reinforced Concrete Design - 1
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1
3(2-0-3)
วธ 530 Research Project
 โครงการวิจัย
4(0-0-8)
วธ 339 Civil Engineering Materials and Testing
 วัสดุวิศวกรรมโยธาและทดสอบ
3(2-0-3)
วธ 433 Soil Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-0-3)
วธ 338 Structural Analysis - 1
 การวิเคราะห์โครงสร้าง - 1
3(3-0-0)
วธ 436 Reinforced Concrete Design - 2
 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2
3(2-0-3)
วธ 437 Structural Analysis - 2
 การวิเคราะห์โครงสร้าง - 2
3(3-0-0)
วธ 533 Steel and Timber Design
 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-0-3)
วธ 235 Engineering Geology
 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
3(3-0-0)
วธ 336 Concrete Technology Laboratory
 ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
1(0-0-3)
วธ 334 Concrete Technology
 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(2-0-0)
วธ 438 Highway Materials
 วัสดุการทาง
1(0-0-3)
วธ 535 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-0)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วธ 483 Airphoto Interpretation
 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3(3-0-0)
วธ 534 Airport Engineering
 วิศวกรรมสนามบิน
3(3-0-0)
วธ 493 Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-0)
วธ 488 Bridge Design
 การออกแบบสะพาน
3(3-0-0)
วธ 484 Photogrammetry
 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
3(3-0-0)
วธ 492 Traffic Engineering
 วิศวกรรมการจราจร
3(3-0-0)
วธ 487 Pavement Design
 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-0)
วธ 490 Structural Dynamics and Earthquake Engineering
 พลศาสตร์โครงสร้าง และวิศวกรรมแผ่นดินไหว
3(3-0-0)
วธ 491 Transportation Engineering
 วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-0)
วธ 532 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-0)
วธ 486 Prestressed Concrete Design
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-0)
วธ 489 Building Design
 การออกแบบอาคาร
3(3-0-0)
วธ 485 Planning and project management
 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-0)
 3 หมวดวิชาทหาร    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ทห 500 Basic National Security and Military Role
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและบทบาททางทหาร
2(2-0-0)
ผจ 400 Introduction to Command
 การปกครองบังคับบัญชา
2(2-0-0)
ทห 200 Military History
 ประวัติศาสตร์ทางทหาร
2(2-0-0)
ทห 400 Military Leadership Development
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางทหาร
2(2-0-0)
บฐ 302 Flight Simulator Training
 การฝึกจำลองการบิน
1(0-0-3)
ทห 300 Air Power
 กำลังทางอากาศ
2(2-0-0)
ผจ 200 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2(2-0-0)
บฐ 301 Basic Aviation
 การบินเบื้องต้น
2(2-0-0)
ผจ 300 Academic Instructor
 ครูทหาร
2(2-0-0)
ทห 100 Basic Military Knowledge
 ความรู้ทั่วไปทางการทหาร
2(2-0-0)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.