ระบบบริการการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ภาควิชา : เธเธญเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน„เธŸเธŸเน‰เธฒเนเธฅเธฐเน‚เธขเธ˜เธฒ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเน„เธŸเธŸเน‰เธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
มศ 105 Preparedness and Skill Development for ALCPT
 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่เกณฑ์มาตรฐานของกองทัพอากาศ
1(1-0-1)
มศ 202 English and Culture
 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
1(1-0-1)
มศ 402 English for Sustainable Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5(1-0-2)
มศ 101 Everyday English
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1(1-0-1)
มศ 103 Thai Usage in Communicaton
 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
2(2-0-0)
มศ 201 English in Society
 ภาษาอังกฤษในการเข้าสังคม
1(1-0-1)
มศ 102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-0-3)
มศ 401 Military English
 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทหาร
1.5(1-0-2)
มศ 302 Radiotelephony
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการบิน
1(1-0-1)
มศ 301 English for Aviation
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน
1(1-0-1)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์    10 หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับมนุษย์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 200 Principles of Political Science
 หลักรัฐศาสตร์
2(2-0-0)
สศ 100 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
2(2-0-0)
สศ 300 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-0)
 1.2.2 วิชาเลือกมนุษย์และสังคมศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สศ 401 Principles of Management
 หลักการบริหาร
2(2-0-0)
สศ 402 Introduction to Public Administration
 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-0)
สศ 403 Thai Studies
 ไทยศึกษา
2(2-0-0)
สศ 404 Southeast Asian Studies
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2(2-0-0)
สศ 405 Sociology
 สังคมวิทยา
2(2-0-0)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 201 Sport Sciences
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-0)
คต 100 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2(2-0-0)
 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล 400 Physical Education - 4
 พลศึกษา - 4
1(1-0-1)
พล 300 Physical Education - 3
 พลศึกษา - 3
1(1-0-1)
พล 100 Physical Education - 1
 พลศึกษา - 1
1(1-0-1)
พล 500 Sports Administration
 การบริหารการกีฬา
1(1-0-1)
พล 200 Physical Education - 2
 พลศึกษา - 2
1(1-0-1)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    124 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    63 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ฟส 112 Physics - 2
 ฟิสิกส์ - 2
3(3-0-0)
คณ 112 Calculus - 2
 แคลคูลัส - 2
3(3-2-0)
คณ 111 Calculus - 1
 แคลคูลัส - 1
3(3-2-0)
ฟส 113 Physics Laboratory - 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 1
1(0-0-3)
คม 111 Chemistry - 1
 เคมี - 1
2(2-1-0)
ฟส 111 Physics - 1
 ฟิสิกส์ - 1
3(3-0-0)
คณ 211 Calculus - 3
 แคลคูลัส - 3
3(3-2-0)
คม 114 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1(0-0-3)
ฟส 114 Physics Laboratory - 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ - 2
1(0-0-3)
คม 112 Chemistry - 2
 เคมี - 2
2(2-1-0)
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วฟ 443 Control Systems
 ระบบควบคุม
4(4-0-0)
วฟ 242 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(4-0-0)
คต 132 Principle of Computer programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-0-2)
วฟ 344 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-0)
วฟ 241 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
4(4-0-0)
วก 335 Mechanics for Electrical Engineering
 กลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-0)
วด 231 Materials Science for Engineers
 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร
3(3-0-0)
วก 235 Engineering Graphics
 กราฟิกวิศวกรรม
3(2-0-3)
 2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบินและการทหาร    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ 321 Fundamentals of Flight
 วิศวกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-0)
วฟ 531 Internship
 การฝึกงานในกองทัพอากาศหรือเทียบเคียง
2(0-0-6)
วฟ 522 Network Centric Operation & Information Technology
 การปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-0)
วอ 522 Introduction to Astronautics
 วิศวกรรมอวกาศเบื้องต้น
3(3-0-0)
วส 421 Aviation Management
 การจัดการการบิน
3(3-0-0)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    61 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วฟ 432 Seminar and Research Methodology
 สัมมนา และระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-1)
วฟ 271 Electrical Engineering Laboratory - 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า - 1
1(0-0-3)
วฟ 371 Electrical Engineering Laboratory - 3
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า - 3
1(0-0-3)
วฟ 441 Communication Network and Transmission Lines
 เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-0)
วฟ 530 Research Project
 โครงการวิจัย
4(0-0-8)
วฟ 542 Optical Communication Systems
 ระบบสื่อสารทางแสง
3(3-0-0)
วฟ 341 Principle of Communication System
 หลักการระบบสื่อสาร
3(3-0-0)
คณ 234 Statistics for Engineering
 สถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-0)
วฟ 351 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิตัลและการออกแบบทางตรรก
3(3-0-0)
วฟ 244 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-0)
วฟ 342 Data Communication and Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-0)
วฟ 272 Electrical Engineering Laboratory - 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า - 2
1(0-0-3)
วฟ 352 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
3(3-0-0)
วฟ 372 Electrical Engineering Laboratory - 4
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า - 4
1(0-0-3)
วฟ 451 Electromechanical Energy Conversion
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-0)
วฟ 471 Electrical Engineering Laboratory - 5
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า - 5
1(0-0-3)
วฟ 543 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-0)
วฟ 452 Communication Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
3(3-0-0)
วฟ 442 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-0)
วฟ 252 Mathematics for Electrical Engineering
 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-0)
วฟ 541 Digital Communication Systems
 ระบบสื่อสารดิจิตัล
3(3-0-0)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วฟ 556 Electric Power Plant and Substation
 โรงไฟฟ้าและสถานีย่อย
3(3-0-0)
วฟ 562 Electronic Warfare - 2
 สงครามอิเล็กทรอนิกส์ - 2
3(3-0-0)
วฟ 454 Digital Signal Processing
 การดำเนินการกรรมวิธีสัญญาณดิจิตัล
3(3-0-0)
วฟ 555 Protection and Relay
 การป้องกันและรีเลย์
3(3-0-0)
วฟ 553 Radio Wave Propagation
 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-0)
วฟ 563 Satellite Communication System
 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-0)
วฟ 453 Advanced Control for Dynamic System and Robotics
 ระบบพลศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง
3(3-0-0)
วฟ 455 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3(3-0-0)
วฟ 558 Avionics
 อิเล็กทรอนิกส์การบิน
3(3-0-0)
วฟ 552 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-0)
วฟ 557 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-0)
วฟ 561 Electronic Warfare - 1
 สงครามอิเล็กทรอนิกส์ - 1
3(3-0-0)
วฟ 551 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3(3-0-0)
วฟ 554 Computer Systems
 ระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-0)
 3 หมวดวิชาทหาร    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บฐ 301 Basic Aviation
 การบินเบื้องต้น
2(2-0-0)
ผจ 200 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2(2-0-0)
ทห 300 Air Power
 กำลังทางอากาศ
2(2-0-0)
ทห 100 Basic Military Knowledge
 ความรู้ทั่วไปทางการทหาร
2(2-0-0)
ทห 400 Military Leadership Development
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางทหาร
2(2-0-0)
ทห 200 Military History
 ประวัติศาสตร์ทางทหาร
2(2-0-0)
ผจ 400 Introduction to Command
 การปกครองบังคับบัญชา
2(2-0-0)
ทห 500 Basic National Security and Military Role
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและบทบาททางทหาร
2(2-0-0)
ผจ 300 Academic Instructor
 ครูทหาร
2(2-0-0)
บฐ 302 Flight Simulator Training
 การฝึกจำลองการบิน
1(0-0-3)
 4 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ | โรงเรียนนายเรืออากาศ | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร.